Svaz chovatelů ovcí a koz

O nás

Účelem Svazu chovatelů koz a ovcí je všestranná podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz a prosazení oprávněných zájmu svých členů ve vztahu k institucím EU, České republiky, územně samosprávným celkům.

K tomu účelu Svaz usiluje o sjednocování stanovisek a uplatnění účinných postupů při prosazování těchto zájmů.

Členství ve Svazu chovatelů ovcí a koz z.s., příspěvky a předplatné Zpravodaje Svazu

Členy Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. se mohou stát všichni, kteří souhlasí s jeho zaměřením a činností, jsou chovatelé nebo příznivci chovu ovcí a koz. Členy mohou být fyzické i právnické osoby, naše i zahraniční. Pokud ještě nejste našimi členy a chtěli by jste se jimi stát, zaplaťte členský příspěvek, vyplňte přihlášku a zašlete ji na naši adresu.

Členům zasíláme Zpravodaj, který vychází čtvrtletně a vedle odborných článků chovatelské a veterinární tématiky aktuálně informuje chovatele o odbytu, nákupních trzích, výstavách a dalších chovatelských akcích. Dále poskytujeme získat slevy na akcích pořádaných Svazem např. na školeních a konferencích, odborných zájezdech apod. Svaz Vám pomůže zprostředkovat odbyt Vašich produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat a nákup chovného materiálu prostřednictvím odbytové organizace OVEKO a.s.
Výše ročního členského příspěvku je podle rozhodnutí Sjezdu delegátů ze dne 29. 7. 2020 450 Kč (od roku 2021) bez ohledu na postavení člena a množství chovaných zvířat. Příspěvky můžete zaplatit složenkou, kterou Vám zašleme na základě Vaší přihlášky (písemné či telefonické), nebo je můžete poukázat převodem z banky na náš účet u Sberbank CZ a.s. 4100004058/6800. Jako variabilní symbol použijte údaje ze zaslané složenky, z registračního e-mailu nebo Vám bude sdělen telefonicky.