Svaz chovatelů ovcí a koz

O nás

Účelem Svazu chovatelů koz a ovcí je všestranná podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz a prosazení oprávněných zájmu svých členů ve vztahu k institucím EU, České republiky, územně samosprávným celkům.

K tomu účelu Svaz usiluje o sjednocování stanovisek a uplatnění účinných postupů při prosazování těchto zájmů.

Členství ve Svazu chovatelů ovcí a koz z.s., příspěvky a předplatné Zpravodaje Svazu

Členy Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. se mohou stát všichni, kteří souhlasí s jeho zaměřením a činností, jsou chovatelé nebo příznivci chovu ovcí a koz. Členy mohou být fyzické i právnické osoby, naše i zahraniční. Pokud ještě nejste našimi členy a chtěli by jste se jimi stát, zaplaťte členský příspěvek, vyplňte přihlášku a zašlete ji na naši adresu.

Členům zasíláme Zpravodaj, který vychází čtvrtletně a vedle odborných článků chovatelské a veterinární tématiky aktuálně informuje chovatele o odbytu, nákupních trzích, výstavách a dalších chovatelských akcích. Dále poskytujeme získat slevy na akcích pořádaných Svazem např. na školeních a konferencích, odborných zájezdech apod. Svaz Vám pomůže zprostředkovat odbyt Vašich produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat a nákup chovného materiálu prostřednictvím odbytové organizace OVEKO a.s.
Výše ročního členského příspěvku je podle rozhodnutí předsednictva Svazu z 12.12.2000 300 Kč bez ohledu na postavení člena a množství chovaných zvířat. Příspěvky můžete zaplatit složenkou, kterou Vám zašleme na základě Vaší přihlášky (písemné či telefonické), nebo je můžete poukázat převodem z banky na náš účet u Sberbank CZ a.s. 4100004058/6800. Jako variabilní symbol použijte variabilní symbol ze zaslané složenky, nebo Vám bude sdělen telefonicky pracovnicemi Svazu na telefonu 541 243 481.