Genotypování, včetně zařazení jednotlivých genotypů do skupin R1 až R5

 • 1. ledna 2008
 • 10 minut čtení
 • 4750
Věc: Zajištění provádění genotypizace u ovcí v roce 2008

Na základě schválené Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2008 a v souladu s předpisy ES (nařízení EP a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v aktualizovaném znění/poslední aktualizace provedena dne 12.1.2008 nařízením Komise (ES) č. 21/2008/ ), je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

 1. Svaz chovatelů ovcí a koz (SCHOK) zpracuje podle jednotlivých identifikačních čísel zvířat seznam jehnic a bahnic, určených ke genotypizaci, v rámci šlechtitelského programu podle kódu EpC310. K zasílání seznamů byl pro svaz zpracován formulář Šlechtitelský program - genotypizace ovcí.xls (shodný s formulářem používaným v roce 2007). Svaz seznam zašle na SVS ČR, kde budou identifikačních čísla zvířat prověřena v ústřední evidenci. Seznam SVS ČR zašle na krajské veterinární správy. KVS zajistí provedení genotypizace.
 2. Beránci určení pro aukční trhy se vyšetřují stejným způsobem jako v předcházejících letech podle kódu EpC310.
 3. KVS zajistí odběry krví a provedení genotypizací u namátkově vybraných ovcí podle kódu EpC311 v souladu s přílohou č. III kapitolou A odst. 8.2 nařízení EP a Rady (ES) č. 999/2001. V tomto případě se na jatkách nebo v asanačních podnicích odebírají maximálně dvě zvířata ze stejného hospodářství. Do žádanky o provedení genotypizace v SVÚ Jihlava je nutné uvést, že se jedná o vzorek od poražené nebo uhynulé ovce. V případě, že by odebraný počet vzorků dosáhl za celou ČR již 100 vzorků, nebo se nedařilo uvedený počet naplnit, obdrží KVS doplňující informace ze SVS.
 4. Laboratorní vyšetření provádí SVÚ Jihlava. Vzorky na vyšetření musí být doprovázeny odpovídající a úplně vyplněnou žádankou.

S pozdravemMVDr. Milan Malena, Ph.D.

ústřední ředitel

Genotypování:

Některé ovce, které jsou infikovány scrapie jsou více vnímavé jejímu vzniku než ostatní, některé jsou dokonce ke vzniku scrapie i přes opakované infekce odolné. Vědecké studie ukázaly, že u ovcí existuje gen pro prionový protein (PrP), který určuje, zda je zvíře vnímavé ke vzniku klinických příznaků scrapie, pokud je vystaveno infekci. Každý gen pro PrP má 2 alely, které pocházejí každá od jednoho rodiče. Vědci identifikovali 3 konkrétní místa (kodony) genu PrP, která odpovídají za vnímavost nebo rezistenci ovcí k projevům infekce. Tyto kodony jsou: 136, 154 a 171. Jsou tvořeny různými kombinacemi aminokyselin:

kodon Aminokyselina 136 V valin

A valin 154 R arginin

H histidin 171 Q glutamin

R arginin

H histidin 136 154 171 A R R A H Q A R H A R Q V R Q

Klíč aminokyselin: A = alanin; H = histidin; Q = glutamin; R = arginin; V = valin.

Na každém kodonu dvou různých alel jednoho PrP genu mohou být různé kombinace aminokyselin. PrP genotyp ovcí pak bývá zapisován jako 136.154.171/136.154.171 a představuje kombinace aminokyselin na příslušných kodonech obou chromozómů pro PrP gen.

Výše popsané kombinace alel, každé od jednoho rodiče určují genotyp vyšetřované ovce. Dnes je u ovcí známo až 15 možných kombinací (genotypů), jejichž výskyt je různý v rámci každého plemene. Za nejvíce rezistentní vzniku scrapie a experimentální infekce BSE je označena alela ARR. Naopak alela VRQ je z hlediska možného vzniku scrapie nejrizikovější a predisponuje její vznik nejvíce. Na základě zjištěného genotypu je možné zvířata rozdělit (podle vnímavosti ke scrapie) do těchto následujících skupin rizik:

skupina genotyp charakteristika R1 ARR/ARR Ovce, které jsou geneticky scrapie velmi rezistentní. Velmi nízké riziko vzniku scrapie u potomků. R2 ARR/AHQ

ARR/ARH

ARR/ARQ Ovce, které jsou geneticky rezistentní vývoji scrapie, ale vzhledem k možnému vyštěpení vnímavých genotypů v F2 generaci je u chovných kusů nutné věnovat pečlivou pozornost sestavování chovných párů. R3 ARQ/ARH

ARQ/AHQ

AHQ/AHQ

ARH/ARH

AHQ/ARH

ARQ/ARQ*) Ovce, které mají menší genetickou rezistenci ke scrapie, berani ale mohou být prodávány nebo použity k chovu bez jakýchkoli omezení do konce roku 2004. Po této době je možno využít berany těchto genotypů v daném chovu ještě po následující 3 roky (s výjimkou *))nebo do konce jejich života (co se stane dříve). Tyto berany už ale není možné za chovným účelem přesouvat počínaje rokem 2005 do jiných chovů. Počínaje rokem 2005 nebudou berani těchto genotypů na klasifikacích zařazováni do chovu. U bahnic a jehnic bez jakýchkoli omezení. R4 ARR/VRQ Ovce, které jsou geneticky vnímavé scrapie. Berany těchto genotypů není možné používat k chovu, bahnice nebo jehnice je možné využít

pro (kontrolovaný) chov v souladu s navrženým chovným programem.

R5 AHQ/VRQ

ARH/VRQ

ARQ/VRQ

VRQ/VRQ Ovce, které jsou vysoce geneticky vnímavé scrapie. Bahnice nebo jehnice by neměly být v chovu nadále využívány. Berani těchto genotypů musí být neprodleně utraceni nebo kastrováni.

*)Genotyp ARQ/ARQ je vnímavý některým formám scrapie a je velmi vnímavý experimentální infekci BSE.

Pro určení genotypu ovcí je využívána DNA izolovaná z bílých krvinek ovcí. Základním materiálem k vyšetření tedy je odebraná nesrážlivá krev na EDTA.

 • Během života zvířete je prováděn pouze jeden test PrP genotypování.
 • Zvířata mohou být testována v různém věku.
 • Pro testování je rutinně využívána krev, možné využít (v případě čerstvých nebo mražených inseminačních dávek) i semeno.
 • Zvířata podléhající genotypovacím programům musí být předepsaným způsobem označena ušní známkou a zkumavka s jejich vzorkem krve musí být jednoznačně a jasně identifikována.

Riziko objevení se scrapie u testovaných ovcí nebo v F1 generaci:
R skupina testované ovce F1 generace
R1 velmi nízké nízké
R2 nízké nízké
R3 nízké nízké/průměrné
v závislosti na výsledku testu u druhého rodiče
R4 průměrné vyšší než ve skupině R3
R5 vysoké vysoké

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.