Stanovování parentity ovcí v roce 2016

  • 10. března 2016
  • 5 minut čtení
  • 33
Rada plemenných knih po dohodě se SVÚ Jihlava rozhodla, že stanovení parentity bude bez výjimek prováděno podle došlého pořadí objednávek. K termínu klasifikace nebude přihlíženo. Do katalogů na nákupní trhy budou zařazováni berani s ověřenou parentitou přihlášení chovatelem nebo pověřeným šlechtitelem nejpozději 10 dnů před konáním klasifikace, tak aby mohl být splněn požadavek zveřejnění katalogu 7 dnů před konáním nákupního trhu. Kupující dále žádají producenty beranů, aby u přihlašovaných beranů uváděli, zda je beran uvedený v katalogu určen k volnému prodeji.

Na základě schválené Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016 (dále jen „MKZ“) a v souladu s předpisy EU je nezbytné, aby krajské veterinární správy Státní veterinární správy a Městská veterinární správa Státní veterinární správy (dále jen „KVS“) postupovaly při stanovování parentity u ovcí v roce 2016 dle následujících pokynů:
Parentita
V rámci MKZ je pod kódem EpC313 zařazeno stanovení genetického profilu zvířat – parentity u ovcí (dále jen „vyšetření“). Cílem vyšetření je určit, zda je beránek skutečně potomkem deklarovaných rodičů.
Vyšetření provádí pouze SVÚ Jihlava. Cena jednoho vyšetření (stanovení genetického profilu jednoho jedince) je dle sazebníku státního příspěvku na laboratorní diagnostiku stanovena na 1 200,- Kč.
Materiálem pro vyšetření je nesrážlivá krev, odebraná stejným způsobem jako pro genotypizaci. Pro vyšetření budou využity vzorky krve, které již byly odebrány pro genotypizaci, protože na SVÚ Jihlava se tyto vzorky krve uchovávají a mohou být proto použity pro další analýzy. Odběr vzorků krve je na náklady chovatele.
Požadavky na beránky určené k parentitě:
a) beránek musí mít vyhovující genotyp v souladu se schváleným šlechtitelským programem;
b) pokud se u daného plemene ovcí stanovují plemenné hodnoty, musí tyto být před podáním žádosti na parentitu stanoveny. Plemenná hodnota musí vyhovovat parametrům plemenných zvířat v souladu s usnesením Rady plemenných knih pro jednotlivá plemena;
c) beránek musí být vybrán jako potencionální plemenné zvíře a určen k nákupním trhům v České republice (dále jen „ČR“). Beránci, kteří nejsou určeni k nákupním trhům v ČR, ale jsou předem určeni pro obchod v rámci EU nebo export do třetích zemí jsou ze stanovení parentity vyloučeni;
d) beránek musí pocházet z hospodářství zařazeného v kontrole užitkovosti (dále jen „KU“), které bylo v roce 2015 vyšetřeno s negativním výsledkem na Maedi - Visna. V případě nově zařazeného hospodářství v KU musí být nejdříve provedeno vyšetření dle kódu EpC400 s negativním výsledkem, až pak může být zaslaná žádost na stanovení parentity. Výjimku má plemeno Šumavská ovce, kdy beránci tohoto plemena, kteří jsou určeni k stanovení parentity nemusí pocházet z hospodářství prostého Maedi - Visna;
e) na SVÚ Jihlava musí být k dispozici krev matky i otce beránka. Pokud krev jednoho nebo obou deklarovaných rodičů na žádosti není na základě informace SVÚ Jihlava k dispozici, chovatel do 10 pracovních dnů chybějící krve na SVÚ Jihlava může doručit. V opačném případě bude beránek z žádosti vyloučen a parentita nebude u něho stanovena;
f) beránek nesmí být potomkem rodičů s alelou VRQ. Uvedené kritérium se nevztahuje na beránky plemene valašská ovce, kteří mohou být potomkem matky s alelou VRQ a to na základě rozhodnutí Rady plemenných knih ovcí ze dne 3. 2. 2016.
Dle kódů EpC313 je stanovena navíc podmínka, aby beránek pocházel z hospodářství s přiznaným statusem rizika TSE. Žádost o přiznání statusu rizika TSE pro svá hospodářství v roce 2015 nepodali všichni chovatelé v KU, kteří zasílají na stanovení parentity svá zvířata. Dle vyjádření Svazu chovatelů ovcí a koz (dále jen „SCHOK“) uvedené kritérium může významně ovlivnit šlechtitelskou činnost v ČR. Z uvedeného důvodu SVS rozhodla, že se uvedené kritérium v roce 2016 nebude uplatňovat. Platí ale podmínka, že beránek vybrán pro stanovení parentity nesmí pocházet od nelegálně dovezených rodičů (bez TRACES) včetně případu, kdy v TRACES není potvrzen status rizika TSE hospodářství původu. Rodiče beránka nesmí být v IZR zapsání pod kódem 27 nebo 28 (neznámý původ).
Výběr beránků, kteří splňují výše uvedené požadavky, provádí SCHOK a Dorper Asociace, které zajistí předvyplnění objednávky laboratorního vyšetření na ověření původu – parentita (příloha č. 1).
Předvyplněnou objednávku pak SCHOK nebo Dorper Asociace zašlou elektronicky na emailovou adresu příslušné KVS dle přílohy č. 2 a v kopii také na SVÚ Jihlava na emailovou adresu ondrej.stepanek@svujihlava.cz. KVS po kontrole objednávky zajistí doplnění potřebných údajů a po potvrzení razítkem a podpisem ji obratem zašle na SVÚ Jihlava.
SVÚ Jihlava nebude v rámci státní zakázky vyšetřovat beránky, u kterých není možné porovnat genetický profil s oběma rodiči.
Náklady za provedené vyšetření bude SVÚ Jihlava vykazovat příslušné KVS.
Výsledkem vyšetření je potvrzení, že zvíře je potomkem obou deklarovaných rodičů, potomkem jenom jednoho z nich anebo není potomkem žádného z deklarovaných rodičů. Výsledek vyšetření SVÚ Jihlava zašle na příslušnou KVS, která o vyšetření žádala a na SCHOK nebo Dorper asociace.
Vzhledem k tomu, že toto vyšetření nemá žádný význam z hlediska kontroly šíření nákaz je veškeré vyhodnocování výsledků vyšetření a případné ukládaní opatření vůči chovateli plně v kompetenci SCHOK nebo Dorper asociace.

Stanovení parenity ovcí


Nová objednávka na parenitu


Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.