Dotace pro chovatele ovcí a koz v roce 2016

  • 24. března 2016
  • 7 minut čtení
  • 60
Dotace, které administroval v roce 2015 náš Svaz, zůstávají beze změn. Pro rok 2016 byla vypsána nová dotace 2.D. na nákup plemenných zvířat, o které píšeme níže. V platnosti zůstávají i dotace na genetické zdroje – šumavskou a valašskou ovci a bílou a hnědou kozu. V roce 2015 došlo k celkovému navýšení rozdělovaných prostředků z 35 miliónů Kč v roce 2014 na 45 miliónů Kč v roce 2015. Zachování této skutečnosti Vám nemůžeme garantovat, bude záležet na požadavcích všech chovatelů, kteří tyto národní dotace čerpají.

Z vydaných zásad pro poskytování dotací pro rok 2016 Č.j.: 41176/2015-MZE-17251 vybíráme dotační tituly, které se týkají chovatelů ovcí a koz.
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat

Účel:
na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
Předmět dotace:

2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola dědičnosti (dále jen „KD“) užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat

2.A.e.1) Kontrola užitkovosti

2.A.e.1.a) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU.
- ovce a kozy,
u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
u koz a ovcí s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU,

2.A.e.2) Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty

2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1.9.2015 do 31.8. 2016.

do 17 Kč na jeden krmný den.

2.A.e.2.j) Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1.9.2015 do 31.8. 2016.

do 20 Kč na jeden krmný den.
2.A.e.2.k) Podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemenitby a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období od 1.9. 2015 do 31.8.2016.

do 3 500 Kč/kus.

Nová dotace na nákup plemenných zvířat
Ministerstvo zemědělství, zpřesněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016, vyhlásilo dotační program 2. D. Nákup plemenných zvířat
Účelem dotace je zlepšit genetickou hodnotu stáda skotu, ovcí a koz.
Chovatelé ovcí a koz mohou žádat dotaci na:
a) nákup plemenných beranů a kozlů,
b) nákup plemenných jehniček a plemenných koziček.
Žadatelem může být kupující chovatel - aktivní zemědělec ve smyslu článku 9 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Jedná se o dotaci na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční). Na nákup ovcí a koz je možné čerpat:
do 3 000 Kč na jednoho nakoupeného plemenného berana, kozla,
do 1 200 Kč na jednu nakoupenou plemennou jehničku, kozičku. Dotace se poskytne při minimálním počtu 5 nakoupených jehniček nebo 3 nakoupených koziček.
Před nákupem plemenných zvířat musí žadatel zaslat na příslušné uznané chovatelské sdružení vyplněnou předběžnou žádost (jejíž vzor je uveden v sekci dotace). Pro ovce a kozy je administrátorem Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s., pro ovce plemene dorper je administrátorem Dorper Asociace CZ. Předběžné žádosti o dotaci můžete posílat poštou na adresu: Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Ptašínského 308/5, 602 00 Brno nebo elektronicky na info@schok.cz, případně odesláním do datové schránky Svazu vx7rcqj.
Dotace bude chovateli poskytnuta za těchto podmínek:
Minimální doba podnikání s předmětem dotace je 4 roky od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Příjemce dotace nesmí požádat v průběhu roku, ve kterém mu byla poskytnuta dotace, ani po dobu minimální doby podnikání o podporu PGRLF na stejný předmět dotace.
Příjemce dotace nesmí během minimální doby podnikaní předmět podpory prodat ani darovat.
V případě prodeje nebo darování předmětu dotace dříve než je stanoveno, vrátí příjemce dotace obdržené prostředky do státního rozpočtu. Úhyn, nařízená nutná porážka a náhrada zvířat v rámci prosté obnovy základního stáda samičích plemenných zvířat se nepovažuje za porušení Zásad.
V případě nahrazení stávajících samičích zvířat lze podporu poskytnout pouze na nahrazení zvířat, která nebyla registrována v plemenné knize.
Žádost o dotaci doručí chovatel Svazu výše uvedeným způsobem do 30. 9. 2016. Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v příloze
b) doklad o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) kopie potvrzení o původu potvrzeného příslušným uznaným chovatelským sdružením, která jsou předmětem žádosti o dotaci,
f) kopie dokladu o koupi předmětného zvířete,
g) kopie dokladu o uhrazení zakoupeného předmětného zvířete,
h) v případě nahrazení stávajících samičích zvířat žadatel doloží seznam vyřazovaných kusů, potvrzený příslušnou osobou pro vedení ústřední evidence – Českomoravskou společností chovatelů, a.s. a zároveň potvrzený příslušným uznaným chovatelským sdružením, že stávající vyřazovaná zvířata nebyla zapsána v plemenné knize,
i) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře kupujícího chovatele, že byly splněny všechny veterinární podmínky pro nákup předmětných zvířat uvedené v části D Zásad. Originály veterinárních osvědčení, laboratorních vyšetření a prohlášení dle části D Zásad musí být uloženy u žadatele nejméně po dobu 4 let,
j) vyplněná tabulka v části C,
k) velké podniky musí předložit hypotetický srovnávací scénář. Žadatel v žádosti popíše situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází3. Žadatel doloží písemné doklady, informace a postupy používané žadatelem při hodnocení a schvalování investic příslušným orgánem žadatele nebo vnitřními dokumenty, kterými se řídí. Žadatel v projektu uvede průměrnou míru návratnosti realizovaných investičních projekt za poslední tři roky. Žadatel uvede srovnání návratnosti projektu s běžnou mírou návratnosti, kterou podnik uplatňuje na další investiční projekty podobného druhu,
l) údaje o velikosti podniku podle tabulky v části C.
Podmínky a kritéria pro jednotlivá plemena skotu, ovcí a koz
Podpora je poskytována zejména dle kapitoly 1.1.1.1. Části II Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 a to konkrétně na náklady uvedené v bodu (146) a bodu (147) - týká se jen přirozené plemenitby.
Podmínky pro nákup plemenných beranů a kozlů, nákup plemenných jehniček a plemenných koziček:
a) plemenní berani a kozli plemen, u kterých je v České republice vedena plemenná kniha a jsou zapsáni do hlavního oddílu plemenné knihy a oklasifikováni příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími ve výsledné třídě ER (vybraných v daném roce příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími do plemenitby),
b) plemenné jehničky a plemenné kozičky plemen, u kterých je v České republice vedena plemenná kniha, zapsané do hlavního oddílu plemenné knihy a oklasifikované příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími ve výsledné třídě ER.
Veterinární podmínky pro nákup plemenných beranů a kozlů, nákup plemenných jehniček a plemenných koziček:
a) Zvířata musí pocházet z hospodářství s uznaným statusem rizika z pohledu scrapie (zanedbatelné nebo kontrolované riziko) nebo v případě ovcí se jedná o zvířata s genotypem ARR/ARR. Tato podmínka platí i pro zvířata ze zahraničí, u kterých musí být výše uvedená podmínka potvrzena v certifikátu TRACES.
b) Zvířata musí pocházet z hospodářství prostého Brucelózy ovcí a koz (Brucela melitensis), Maedi-Visny v případě ovcí, Artritidy a encefalitidy koz v případě koz a Epididymitidu beranů (Brucela ovis) u beranů.
c) Laboratorní vyšetření je požadováno na Maedi-Visnu, Artritidu a encefalitidu koz a Epididymitidu beranů - vyšetřit individuálně sérologicky na průkaz Ab.
d) Zvířata musí být před přemístěním klinicky vyšetřena SVL s negativním výsledkem.
e) Pokud by byla zvířata dovezena ze zahraničí, musí mít kompletní platné veterinární osvědčení TRACES.

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.