Členská schůze - shromáždění delegátů

  • 16. dubna 2018
  • 3 minuty čtení
  • 364
Členská schůze Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. - shromáždění delegátů se koná v sobotu 21. 4. 2018 v kongresovém hotelu Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou, GPS: 49°38’18″N; 15°17’57″E; 49.638N, 15.3E

Na jednání bude projednána změna Jednacího řádu Svazu, pokud k předloženému návrhu máte připomínky, obraťte se na delegáty z Vašeho kraje, členy Vaší krajské rady nebo na koncelář Svazu. Připomínky můžeme přijímat do pátku 20. 4. 2018 do 12 hodin.
Návrh změny Jednacího řádu Svazu – rozhodovací působnost Revizní komise:
Změna znění čl. VI. odst. 3:
Každý člen voleného orgánu Svazu, člen Útvaru, který pro přijetí rozhodnutí nehlasoval a vznesl protest, nebo rozhodnutím dotčený chovatel – člen Svazu, může podat Revizní komisi písemný návrh na přezkum rozhodnutí Útvaru, které lze vykonat, z hlediska jeho souladu s právními předpisy, stanovami a jinými vnitřními předpisy Svazu, jakož i s dobrými mravy, (dále jen „návrh“). Návrh musí být doručen předsedovi Revizní komise do 15 dnů ode dne, kdy se o něm navrhovatel mohl dozvědět, a musí být odůvodněn. Revizní komise odmítne návrh, který je anonymní, není odůvodněn, byl podán opožděně, nebo byl podán k tomu neoprávněnou osobou nebo ve věci, o které se rozhoduje nebo již bylo rozhodnuto anebo pokud již bylo napadené rozhodnutí vykonáno. Pokud Revizní komise návrh neodmítne, posoudí jej z hlediska jeho důvodnosti, přičemž není vázána návrhem. Pokud shledá Revizní komise návrh jako důvodný, předá jej do 30 dnů od jeho doručení se svým vyjádřením Útvaru, který jej vydal, jinak se návrh považuje za zamítnutý, o čemž vyrozumí Revizní komise navrhovatele. Po dobu od předání návrhu příslušnému Útvaru do rozhodnutí o návrhu nelze přezkoumávané rozhodnutí vykonat. O předání návrhu příslušnému Útvaru vyrozumí Předseda Revizní komise rovněž Předsedu Předsednictva a podá mu k tomu požadovaná vysvětlení. Příslušný Útvar může k návrhu předanému Revizní komisí nebo i z vlastní iniciativy přezkoumávané rozhodnutí zrušit nebo změnit. Pokud příslušný Útvar shledá i po projednání všech námitek přezkoumávané rozhodnutí jako věcně správné a řádně přijaté v souladu s právními předpisy, stanovami, jinými vnitřními předpisy Svazu a dobrými mravy, Předsednictvo na návrh tohoto Útvaru přezkoumávané rozhodnutí potvrzuje. Potvrzením přezkoumávaného rozhodnutí se toto stává vykonatelným, o čemž Předseda Předsednictva vyrozumí příslušný Útvar a tento vyrozumí Revizní komisi a navrhovatele. Nedojde-li k potvrzení rozhodnutí Předsednictvem do 30 dnů od jeho předání příslušným Útvarem, nebo pokud příslušný Útvar rozhodnutí v téže lhůtě Předsednictvu nepředá k potvrzení, nebo toto sám změní, považuje se přezkoumávané rozhodnutí za zrušené.

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.