Evidence hnojení a pastvy - info

  • 7. ledna 2022
  • minuta čtení
  • 252
Shrnutí změn od roku 2022

Zdroj: ASZ a MZe

Od 1.1.2022 vstoupila v účinnost novela zákona o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha několik nových povinností. Jedná se zejména o povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech, včetně evidence pastvy, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích a evidenci o upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě (dále jen „evidence hnojení“).

Zákon navíc stanovuje povinnost pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha evidenci hnojení za kalendářní rok elektronicky předat ÚKZUZ. Tato povinnost poprvé nastane v lednu 2023, kdy se budou odevzdávat data evidence hnojení za rok 2022.

Na podrobnosti se prosím podívejte sem:

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/elektronicke-predani-dat-evidence/evidence-hnojeni-a-pastvy-shrnuti-zmen.html